Algemene voorwaarden Stichting Ondernemers Gala Halderberge

Email: info@ondernemers-gala.nl
Website: www.ondernemers-gala.nl

Definities

1. Stichting Ondernemers Gala Halderberge: gevestigd te Hoeven onder KvK
nr. 20144585.
2. Klant: degene met wie Stichting Ondernemers Gala Halderberge een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Stichting Ondernemers Gala Halderberge en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Stichting Ondernemers Gala Halderberge.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Stichting Ondernemers Gala Halderberge hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Stichting Ondernemers Gala Halderberge hanteert voor zijn producten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stichting Ondernemers Gala Halderberge te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Stichting Ondernemers Gala Halderberge
niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen
aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

1. Stichting Ondernemers Gala Halderberge mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Stichting Ondernemers Gala Halderberge de klant een aanmaning hoeft te sturen
c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Stichting Ondernemers Gala Halderberge behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stichting Ondernemers Gala Halderberge gerechtigd
de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Stichting Ondernemers Gala Halderberge.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stichting Ondernemers Gala Halderberge zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Stichting Ondernemers Gala Halderberge op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting Ondernemers Gala
Halderberge, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting Ondernemers Gala Halderberge te
betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Stichting Ondernemers Gala Halderberge gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Stichting Ondernemers Gala Halderberge roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Stichting Ondernemers Gala Halderberge, tenzij partijen
hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Stichting Ondernemers Gala Halderberge kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de
klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Stichting Ondernemers
Gala Halderberge heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Stichting Ondernemers Gala Halderberge.
3. Stichting Ondernemers Gala Halderberge is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs
lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stichting Ondernemers Gala
Halderberge te verrekenen met een vordering op Stichting Ondernemers Gala Halderberge.

Eigendomsvoorbehoud

1. Stichting Ondernemers Gala Halderberge blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Stichting Ondernemers Gala Halderberge op grond van
wat voor met Stichting Ondernemers Gala Halderberge gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van
vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Stichting Ondernemers Gala Halderberge zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4. Indien Stichting Ondernemers Gala Halderberge een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
overeenkomst als ontbonden en heeft Stichting Ondernemers Gala Halderberge het recht om schadevergoeding,
gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Stichting Ondernemers Gala Halderberge, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Stichting Ondernemers Gala
Halderberge het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Stichting Ondernemers Gala Halderberge kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Stichting Ondernemers Gala Halderberge opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Stichting Ondernemers Gala Halderberge.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Stichting Ondernemers Gala Halderberge niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Stichting Ondernemers Gala Halderberge niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Stichting Ondernemers Gala Halderberge, bij
gebreke waarvan Stichting Ondernemers Gala Halderberge niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele
schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Stichting Ondernemers Gala Halderberge tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door Stichting Ondernemers Gala Halderberge geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Stichting Ondernemers Gala Halderberge geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Stichting Ondernemers Gala Halderberge daarvan zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Stichting Ondernemers Gala Halderberge uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Stichting
Ondernemers Gala Halderberge in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stichting
Ondernemers Gala Halderberge gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting Ondernemers Gala Halderberge.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stichting Ondernemers Gala Halderberge ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Stichting Ondernemers Gala Halderberge een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stichting
Ondernemers Gala Halderberge verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Stichting Ondernemers Gala Halderberge

1. Stichting Ondernemers Gala Halderberge is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Stichting Ondernemers Gala Halderberge aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Stichting Ondernemers Gala Halderberge is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Stichting Ondernemers Gala Halderberge aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering
door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Stichting Ondernemers Gala Halderberge vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stichting Ondernemers Gala Halderberge
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting Ondernemers Gala Halderberge niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting Ondernemers Gala Halderberge in verzuim is.
3. Stichting Ondernemers Gala Halderberge heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting Ondernemers
Gala Halderberge kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant
zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting
Ondernemers Gala Halderberge in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting
Ondernemers Gala Halderberge kan worden toegerekend in een van de wil van Stichting Ondernemers Gala
Halderberge onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel
of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Stichting
Ondernemers Gala Halderberge kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stichting Ondernemers Gala Halderberge 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting
Ondernemers Gala Halderberge er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Stichting Ondernemers Gala Halderberge is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd,
ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Stichting Ondernemers Gala Halderberge is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stichting Ondernemers Gala Halderberge zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting Ondernemers Gala Halderberge.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Stichting Ondernemers Gala Halderberge bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen
had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Ondernemers Gala Halderberge is gevestigd / praktijk
houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 19 september 2022.